Način rada Vlade u postupcima izrade i donošenja propisa

Ciljevi i svrha

Svrha programa je pružanje stručne potpore polaznicima radi standardizirane i ujednačene primjene pravila o različitim vrstama postupaka koji se provode pri izradi i usvajanju propisa i drugih akata iz nadležnosti Vlade.

Cilj radionice je dati polaznicima  potrebna znanja, vještine i sposobnosti kako bi,  samostalno i djelotvorno,  mogli pripremiti kvalitetne propise te  stručno provesti sve potrebne korake u različitim postupcima koje Vlada primjenjuje pri izradi i donošenju propis i drugih akta.

Radionica se održava uživo putem online platforme Zoom te je za sudjelovanje na istoj potrebno osigurati računalo s kamerom i mikrofonom.

Sadržaj

  1. Nadležnost, ustrojstvo, način rada i odlučivanja Vlade
  2. Vrste propisa i drugih akata koje donosi Vlada
  3. Postupak i pravila za izradu i donošenje propisa 
  4. Primjena instrumenata politike boljih propisa u postupcima izrade i donošenja propisa
  5. Shematski prikaz rada Vlade kroz rad stručnih radnih skupina, koordinacija, užeg kabineta i sjednice Vlade
  6. Shematski prikaz različitih postupaka sa svim potrebnim koracima koje provodi Vlada pri izradi i donošenju propisa ili drugog akta 

Ciljna skupina

  • Službenici koji sudjeluju u izradi propisa i akata koje usvaja Vlada i koji zastupaju ministarstva i druga tijela te predstavljaju propise i druge akte na stručnim radnim skupinama odnosno koordinacijama Vlade