E-učenje o ZUP-u

Ciljevi i svrha

Svrha edukacije je podizanje svijesti o važnosti digitalizacije upravnih postupaka te poticanje elektroničke komunikacije, posebno radi ostvarenja načela ekonomičnosti i učinkovitosti upravnih postupaka u interesu građana i drugih stranaka.

Cilj edukacije je upoznati službenike u tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima (javnopravna tijela) s novostima koje donose prve izmjene ZUP-a. 

Sadržaj

  • Uvodno - pregled dosadašnjeg stanja i razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o općem upravnom postupku
  • Sadržaj podneska
  • Načelo - primarno elektroničkim putem i elektronička komunikacija
  • Obavješćivanje o tijeku postupka
  • Sadržaj i način ovjeravanja rješenja
  • Dostava upravnog akta elektroničkim putem
  • Usklađivanje s posebnim zakonima
  • Odredbe o nadzoru

Ciljna skupina

  • Svi službenici