Novosti

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Priprema Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi 2019.-2023."

Ugovor su potpisali ministar rada i mirovinskoga sustava mr. sc. Marko Pavić, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar i ravnatelj Državne škole za javnu upravu Rudolf Vujević.

Projekt „Priprema Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi 2019.-2023." financirat će se iz Europskog socijalnog fonda (ESF) u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a za njegovu provedbu zadužena je Državna škola za javnu upravu u partnerstvu s Ministarstvom uprave. Projekt traje 12 mjeseci, a cilj je izraditi strateški okvir za stručno usavršavanje zaposlenih u javnoj upravi u svrhu doprinosa oblikovanju profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog javnog sektora te ojačati kapacitete DŠJU za strateško planiranje, provedbu i praćenje strateških dokumenata u području upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi. Ukupan proračun projekta je 2.750.411,64 kn, od čega EU sufinanciranje iznosi 85%, a nacionalni dio 15%. U proces izrade Strategije bit će uključeni predstavnici Škole, Ministarstva uprave, drugih sektorskih nadležnih tijela kroz angažman u Radnoj skupini i Partnerskom vijeću te vanjski stručnjaci. Strategijom će se definirati višegodišnji okvir za usavršavanje zaposlenih u javnoj upravi. Uspostavom strateškog okvira osigurat će se uspostava sustava stručnog osposobljavanja u javnoj upravi te daljnji razvoj profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog javnog sektora s ciljem kvalitetnijeg upravljanja i pružanja usluga građanima. Po definiranju strateškog okvira, izradit će se okvir za provedbu strategije, uključujući institucionalni okvir, financijski okvir za provedbu strategije te akcijski plan provedbe za trogodišnje razdoblje. Kroz proces pripreme Strategije ojačat će se kapaciteti Ministarstva uprave, Državne škole za javnu upravu i drugih institucija uključenih u njezinu izradu, a vezani uz strateško planiranje, provedbu i praćenje provedbe strateških dokumenata u području upravljanja ljudskim resursima i javne uprave. Izradom Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi Državna škola će dobiti jasne smjernice za planiranje svog rada i aktivnosti utemeljene na stvarnim potrebama, a ostala tijela državne i javne uprave podlogu na kojoj će moći planirati razvoj svojih ljudskih potencijala u skladu sa strateškim dokumentima i prioritetima.

Stranica je optimizirana za rezoluciju iznad 768px.